Obrada podataka


osiguranje

Poslednja promena: 15.04.2021.

Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti

Uvodne odredbe

Društvo za posredovanje u osiguranju TARA Partner d.o.o. Beograd | Majdanska Čukarica 3, lok. 2 | MB: 21564664 | PIB: 111899409 (u daljem tekstu: TARA Partner/Rukovalac), u skladu sa pravilima pravne forme i organizacije poslovanja, te obavljanjem svoje zakonom utvrđene delatnosti posredovanja u osiguranju i pružanju drugih usluga u okviru zakonskih ovlašćenja, u situaciji je da prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti.

TARA Partner vodi brigu i o zaštiti privatnosti podataka o ličnosti koje prikuplja od korisnika sajta Osiguranje.co.rs (u daljem tekstu: Sajt).

S tim u vezi, objavljujemo Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje), kojim je definisano kako TARA Partner, kao Rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon), prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti i druge informacije o korisnicima Sajta. Korišćenjem Sajta i dostavljanjem ličnih podataka, saglasni ste sa prikupljanjem i obradom podataka u skladu sa uslovima koji su izneti u Obaveštenju, a u skladu sa Zakonom. TARA Partner ovim Obaveštenjem informiše korisnike Sajta o sledećem:

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju

Lični podaci

Podatke o ličnosti prikupljamo onda kada nam Vi to omogućite, na dobrovoljnoj bazi i to prilikom Vašeg korišćenja Sajta. TARA Partner od Vas prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke: ime i prezime, pol, datum rođenja, JMBG, državljanstvo, broj telefona, broj lične karte, broj pasoša, adresu stanovanja, e-mail, IP adresu.

Uslovi obrade podataka o ličnosti za dete mlađe od 15 godina

Mi prikupljamo podatke o ličnosti deteta isključivo u svrhu posredovanja prilikom zaključenja ugovora o osiguranju. Zakon predviđa da, ukoliko se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka o ličnosti pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica (u daljem tekstu: Zakonski zastupnik). Molimo Vas da nam ne ostavljate podatke o ličnosti deteta mlađeg od 15 godina, ukoliko niste njegov Zakonski zatupnik ili ne postoji eksplicitna saglasnost njegovog Zakonskog zastupnika. U ovom slučaju Rukovalac će preduzeti mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao Zakonski zastupnik, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Ostali podaci

Prikupljamo i podatke koji su neophodni za dobijanje ponuda za osiguranje, kao što je npr. kvadratura objekta, svrha putovanja, kao i podatke kao što su datum i vreme upita, itd. Sajt možete posetiti i anonimno, odnosno bez ostavljanja svih potrebnih podataka o ličnosti, ali u tom slučaju nećemo biti u mogućnosti da obradimo Vaš upit. U tom slučaju mi u tzv. log fajlovima na serveru čuvamo samo pristupne podatke kao što su ime datoteke kojoj je pristupljeno, datum i vreme upita, IP adresu sa koje je upit stigao i eventualno pol i datum rođenja. Ovi podaci se analiziraju samo kako bi se omogućilo neometano funkcionisanje Sajta i kako bi se unapredile naše usluge i ne dozvoljavaju nam da donosimo zaključke u vezi sa Vašom ličnošću, niti da Vas na bilo koji način kontaktiramo.

Svrha i pravni osnov prikupljanja i obrade podataka

Rukovalac prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu obavljanja svoje delatnosti posredovanja pri zaključenju ugovora o osiguranju, a u skladu sa Zakonom. Vaši lični podaci prikupljaju se i obrađuju kada iskažete interesovanje za kupovinu putnog osiguranja, odnosno za naručivanje ponuda za druge vrste osiguranja koje su u ponudi na Sajtu, kao i kada iskažete nameru da kreirate svoj nalog na Sajtu.

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno. Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u definisane svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije. Uz poštovanje navedenih pravnih osnova obrađuju se samo oni lični podaci neophodni za određenu svrhu.

Obrada podataka o ličnosti zasnovana na pravnom osnovu preduzimanja radnji posredovanja na Vaš zahtev, predstavlja zakonsku i ugovornu obavezu i neophodna je za zaključenje ugovora. Ukoliko odbijete da date pojedine podatke TARA Partner neće moći da ispuni svoje zakonske ili ugovorne obaveze što će rezultirati nemogućnošću zaključenja ili ispunjenja obaveze po ugovoru o posredovanju u osiguranju. Ukoliko ne želite da se o Vama prikupljaju navedene vrste podataka, ili se ne slažete s nekim drugim delom Obaveštenja, molimo Vas da ne koristite usluge Sajta i da nam ne ostavljate podatke o ličnosti.

Obradu Vaših podataka o ličnosti možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima:

  • dali ste pristanak na obradu Vaših podataka
  • obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora; odnosno za potrebe obrade korisničkih upita sa Sajta i kontaktiranja korisnika u vezi sa tim upitima
  • obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo
  • obrada je potrebna radi legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu o ličnosti
  • ostali merodavni pravni osnovi za obradu podataka

Primaoci podataka o ličnosti

Vaši podaci obrađuju se isključivo u svrhe koje su navedene u ovom Obaveštenju, a na osnovu zakona. Kako bi se te svrhe mogle ostvariti, Vaše podatke ćemo po potrebi otkriti definisanim primaocima. Podatke o ličnosti mogu da koriste zaposleni kod Rukovaoca, koji imaju obavezu da poštuju i štite podatke o ličnosti koje obrađuju tokom rada. Zaposleni mogu obrađivati samo one podatke kojima im je dozvoljen pristup, a u skladu sa zadacima koje obavljaju. Podatke o ličnosti mogu da koriste i zaposleni kod drugih lica i/ili institucija kojima Rukovalac dostavlja podatke u skladu sa zakonskim propisima ili ugovornim obavezama.

Vaše lične podatke obrađuju TARA Partner kao i Osiguravači sa kojima TARA Partner ima potpisan ugovor o posredovanju, i to kao zajednički Rukovaoci podataka, koji međusobno po potrebi zaključuju Sporazum zajedničkih rukovalaca. Tim Sporazumom definišu se svi pojmovi od značaja za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti kao i obaveze Zajedničkih rukovalaca.

Korišćenjem Sajta saglasni ste da Rukovalac podatke o ličnosti prikupljene od korisnika Sajta, a u vezi sa posredovanjem, može prosleđivati, odnosno razmenjivati sa Osiguravačima u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju, sa drugim pravnim licima sa kojima ima zaključen ugovor o pružanju usluga, kao i državnim organima, ustanovama i institucijama, koji u skladu sa zakonom i prirodom posla koji obavljaju moraju imati pristup tim podacima.

Svi primaoci Vaše podatke obrađuju poštujući odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava. Izuzeci su organi vlasti koji u skladu sa zakonom obrađuju podatke o ličnosti u posebne svrhe u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na tu svrhu obrade.

TARA Partner može angažovati eksterne pružaoce usluga, kao što su pružaoci usluga vezanih za Sajt ili pružaoci usluga IT podrške. Prilikom pružanja takvih usluga, eksterni pružaoci usluga mogu imati pristup Vašim podacima o ličnosti. TARA Partner zahteva od tih eksternih pružaoca usluga da spovode i primenjuju mere zaštite kako bi obezbedili privatnost i bezbednost Vaših podataka o ličnosti.

TARA Partner može preneti, u saglasnosti s merodavnim propisima o zaštiti podataka, podatke o ličnosti organima za sprovođenje zakona, državnim organima, pravnim savetnicima, eksternim konsultantima ili poslovnim partnerima. U slučaju spajanja, pripajanja ili preuzimanja, podaci o ličnosti mogu se preneti trećim licima koja učestvuju u postupku spajanja, pripajanja ili preuzimanja.

Prekogranični transfer – Vaši lični podaci mogu da se skladište i obrađuju u drugim državama u kojima imamo poslovne kapacitete ili pružaoce usluga. Koristeći naš Sajt i davanjem saglasnosti, pristajete na transfer informacija u države van svoje države prebivališta.

Vaša prava u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti

Ukoliko ste dali saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, možete opozvati tu saglasnost u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Punovažan opoziv lice može dati u pisanom obliku.

Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo (i) da tražite uvid u Vaše podatke o ličnosti, (ii) da tražite ispravku Vaših podataka o ličnosti, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti (ako je primenljivo), (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, (v) da tražite prenosivost podataka (ako je primenljivo), (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti.

Za pitanja u vezi sa prikupljanjem, obradom ili korišćenjem vaših ličnih podataka, za dobijanje informacija, ispravke, brisanja, ograničavanje ili prenos podataka, prosleđivanja podataka trećim licima, kao i opoziva saglasnosti koju ste dali za prikupljanje i obradu podataka, te podnošenje zahteva s tim u vezi molimo Vas da nas direktno kontaktirate na neki od načina navedenih na kraju ove stranice u delu Kontakt podaci.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Rukovaoca  na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Mere zaštite

TARA Partner će preduzeti odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitila Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka. Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Zaštita podataka o ličnosti od neovlašćenog korišćenja trećih lica

Sajt je zaštićen upotrebom TLS protokola za sigurnu komunikaciju. Kako bismo sačuvali Vaše lične podatke od neovlašćenog korišćenja od strane trećih lica, podaci koje prikupljamo na osnovu Vašeg pristupa i korišćenja Sajta prenose se pomoću takozvanog SSL sigurnosnog sistema (secure socket layer). Ovaj protokol obezbeđuje visok nivo zaštite podataka koji se šalju mrežom, tj. koji su enkriptovani dok putuju mrežom. U skladu sa trenutno važećim tehničkim standardima treća lica ovim podacima ne mogu neovlašćeno pristupiti i oni se sigurno prenose do nas.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Podatke o ličnosti čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterijum na osnovu kojeg se određuje period čuvanja podataka o ličnosti jeste svrha njihovog prikupljanja i obrade, trajanje ugovora o osiguranju, zastarelost potraživanja propisana zakonom ili tačno određena odredba zakona ili drugog propisa koja nas obavezuje da određene podatke čuvamo tačno određeno vreme. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci o ličnosti će biti obrisani, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Rukovalac je u skladu sa Zakonom imenovao lice za zaštitu podatka o ličnosti, koje možete kontaktirati povodom svih pitanja u vezi sa Vašim podacima o ličnosti, kao i ostvarivanja Vaših prava propisanih Zakonom. Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti:

E-mail: zastita.podataka@tarpartner.com